Multimedia Art Productions

The Stichting Musick’s Monument produces Historical Art Productions. Pictures, music and text are integrated: You will hear music from the same period and the same area of origin as the visual materials; these are supplemented with explanatory text. From this combination evolves something like a Gesamtkunstwerk (a total work of art), a complete new way of digital art presentation.

scherm00adafbeelding-2024-03-16-om-13.55.13
gesigneerd en gedateerd linksonder: J Horemans 1764 op de vloer

On the harpsichord is partially visible the signature of the maker 'DUL [...] 1764', most likely Dulcken. The Dulkens were a Flemish family of harpsichord makers of German origin. This instrument was probably made by Joannes Daniel Dulcken (1706-1757) and signed later or made by his son Joannes (1742-1775). This is exactly the year 1764 that the painting by Jan Joseph Horemans was made on which the harpsichord is signed DUL….1764

I - Het Musick’s Monument DULCKEN project is gerealiseerd door Henk Poelarends en Hans Meijer

LOUIS DULCKEN “Münchner Hofklaviermacher”
louis-dulcken
scherm00adafbeelding-2024-03-15-om-16.17.33-2

Josephine-2
Keizerin Joséphine de Beauharnais


scherm00adafbeelding-2023-09-25-om-10.14.55
louis-sophie-wit
Louis & Sophie Dulcken

33C1871F-03D4-4062-B8BB-16FE4FDFED94_1_102_o
CE19EABC-10D0-4B1D-8DD5-09AA2F94FEC7
Signatur: „Louis Dulcken // Facteur de Piano de S. A. S. Elect. palat. Duc de Baviére // à Munic. // 1805“
dulcken-1815


Hammerflügel Louis Dulcken - München 1815

Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde

concert Danzi

II - Het Musick’s Monument Meincke & Pieter Meijer project

"Pianoforte Fabrikeurs van hunne Majesteiten” LOUIS BONAPARTE & HORTENSE DE BEAUHARNAIS, de eerste Koning & Koningin van Holland.
Het kasboek van de thesaurier-generaal in dienst van de koning vermeldt in maart 1809 de uitbetaling aan de gebroeders Meijer voor de levering van drie fortepiano’s, twee voor het Amsterdamse paleis ( somma 2.200) en één voor het ‘chateau de Zoestdijk’ (somma 450).

Dam en Soestdijk
Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, Fragmentarchieven van het Civiele Huis van koning Lodewijk Napoleon, inventarisnummer G004-C-14.
Louis-2

ROMANCES DE LA REINE HORTENSE


meincke-en-pieter
“Pianoforte Fabrikeurs van hunne Majesteiten” Meincke & Pieter Meijer

III - DULCKEN-MEIJER project
Johan Casper Hendrik Meijer werd in Eißendorf in ’t Hannover geboren in 1771. Beroep Smid.
Hilmer Meijer werd in Hittfeldt in ’t Hannover geboren in 1772. Beroep pianobouwer.
Beide heren , Luthers, trouwden bijna gelijktijdig in Amsterdam met vrouwen die woonachtig waren op het adres
Bloemstraat en Bloemgracht te Amsterdam.
De afstand tussen Eißendorf en Hittfeldt in ’t Hannover is 9 km.
Een pianobouwer had een smid nodig. Het volgende Musick’s Monument project is dit uit te zoeken of er familiebanden zijn en of er samenwerking is geweest.

Scherm­afbeelding 2024-04-05 om 20.46.15


Johannes Dulcken geboren te Hasselt in 1768 was de 7 jaar jongere broer van Louis Dulcken van 1761 geboren te Amsterdam die op 18 jarige leeftijd was gaan werken voor de keurvorst van Beieren (“Münchner Hofklaviermacher”)
Johannes Dulcken had een opleiding van zijn vader Johannes Lodewijk Dulcken gehad in Antwerpen en Parijs. In 1795 ging
Jan Dulken in Amsterdam trouwen met Margaretha Koers van Giethoorn. Op de ondertrouwacte staat: beide ouders dood. Ze woonden o.a. in de Bloemstraat, in de overtimmerde gang. Maar verschillende huizen had Jan Dulken in eigendom. In ons project moeten we uitzoeken of Jan Dulken is gaan werken bij de pianowerkplaats van Meincke & Pieter Meijer te Amsterdam.

De firma Meincke & Pieter Meijer werd regelmatig naar een voor het bedrijf gunstiger adres verplaatst en groeide uit tot een pianofabriek, waarin knechts emplooi vonden. Op hun beurt zochten de Meijer's internationale afzetmogelijkheden en werd er een filiaal in Hamburg geopend. Door de expansie was het mogelijk, dat meerdere familieleden in Amsterdam gingen meehelpen.

adamse courant

Amst. Crt., den 10 Juny 1779.
MEINCKE MEYER, geweezene Compagnon van JOHANNES ZUMPI, beroemde Muziek-Instrumentenmaker tot Londen, neemt de vrijheid, lieden van Distinctie en verdere Kenners der Muziek te berigten, dat hy zig te Amsterdam gestabileerd heeft, in Compagnieschap met zyn Broeder PIETER MEYER, tot voortzetten van dezelfde Affaires, in ‘t maaken van allerhande soorten van FORTEPIANO INSTRUMENTEN, door hem veel verbeterd, en verre overtreffende alle andere tot nog toe bekend; zy verzoeken ieders Gunst en Recommandatie. Hunne Woonplaats is op de Kolk, op den hoek van de Voorburgwal, by de Brug, te Amsterdam.

6-Zumpe-nameboard
Johann Christian Bach speelde in het openbaar op een Zumpe-instrument en trad mogelijk op als verkoopagent voor Zumpe-piano’s
Johann Christian Bach 1735-1782 Sonate G-Dur - Allegro & Tempo di Menuetto


Scherm­afbeelding 2024-03-25 om 22.05.16

Nederlands schilderij uit 1813 van Willem Bartel van der Kooi (1768 – 1836) met een typische Meincke Meyer & Pieter Meyer tafel piano. (Het naambord en inleg fineer) RIJKSMUSEUM


In 1792 werd Johann Gottlieb Nicolai aangesteld tot vertegenwoordiger van de Amsterdamse pianobouwers Meincke en Pieter Meijer.


De organist en componist Johann Gottlieb Nicolai werd in 1744 in het Duitse Münster geboren, maar woonde het grootste deel van zijn leven in Zwolle. Vanaf 1775 tot aan zijn overlijden in 1801 was hij stadsorganist van Zwolle van de Grote of Michaëlskerk. De dubbeluitgave van zijn A.B.C. pour le clavecin ou forte piano (een methode) en de 24 Sonates pour le clavecin sur les 24 tons de la musique (een bundel met 24 sonates en 22 preludes in 24 toonsoorten) verscheen vermoedelijk in 1790.

NICCOLAI
Meijer:Nicolai

De Gebroeders M. en P. MEYER, alom bekende Forte Piano Maakers, woonende te Amsterdam, laten hier mede aan alle Liefhebbers van hunne Forte Piano’s bekend maken, dat zy J.G. NICOLAI, Organist alhier te Zwolle, verzogt hebben, hun Commissionair van hunne Forte Piano’s voor alom hier in de Provincie Overyssel te willen zyn: Indien nu in ‘t vervolg iemand verkiezen mogt een Stuk te koopen, wordt dezelve hier mede verzogt, zig direct aan gemelden J.G. NICOLAI te addresseeren, zonder dat hij nodig heeft zig deswegens by hun te Amsterdam te melden, doordien niemand dezelve aldaar in ’t minste goedkooper zal kunnen hebben dan by meergemelden alhier in Zwolle. Tegenwoordig zyn te bekomen: een à f 300: een à f 260: en een à f 210 zonder Lessenaar. Indien’er zig Liefhebbers mogten vinden van Stukken tot meerderen of minderen prys, zo moeten dezelve extra besteld worden. Behalven de bovengemelde drie soorten van Stukken zyn ‘er zonder extra bestelde, nooit geene klaar. Uit naam van hun zal de meergemelde Commissionair wel voor hunne stukken willen repondeeren: indien’er dus iets aan komen zoude, dat aan onvolmaaktheid toe te schryven was, die addresseere zig direct door den van hun verzogten Commissionair aan hun: zy zullen den bezitter van het Instrument zoeken te vrede te stellen, dit hebben zy by hun verblyf alhier willen bekend maaken. Zwolle den 21 Juny 1792.

MEINCKA en P. MEYER.
Oratorium 2

Zwolsche Courant No.58, 22 July 1801

Er zal binnen Zwolle op Maandag den 27 July 1801 op het Stads Wynhuis door de Vendumeester H. HELLENDOORN verkogt worden: eenige extra beste VIOLEN, CIETERS,
FORTE PIANO’S en superber extra MUSIECK, waar onder Oratorium van de Schepping van Haiden, als meede eenige voorname Musieck A.B.C. Boeken en de Drukplaaten tot voorschreven A.B.C. Boeken, GOUDEN ORLOGIES, FYNE RINGEN, ZILVER, KLEDEREN en het geens verder tot een fraaye Verkopinge behoort, het welk Zaturdag den 27 July aanstaande des nademiddags van 2 tot 4 uren zal kunnen gezien worden, alle nagelaten door JOHAN GODLIEB NICOLAI, in leven Organist en Musicus te Zwolle.

P&M logo


De dochter van Johannes en Margaretha Dulken was Alida Dulken. Alida Dulken trouwde in 1829 met de zoon van de smid Johan Casper Hendrik Meijer van Eißendorf, Johan George Meijer. Johan George Meijer had een werkplaats op het Bolwerk Osdorp No 76, dit was naast de suikerraffinaderij van C. De Bruyn & Zonen No 74 en No 75 . Zijn Johan Casper Hendrik Meijer & Johan George Meijer smeden geweest van “Pianoforte Fabrikeurs van hunne Majesteiten”Pieter & Meincke Meijer waarvan Hilmer Meijer van Hittfeldt in ’t Hannover de bedrijfsleider was in Amsterdam op 't Rokkin?

m-en-p-op-het-rokkin
“Pianoforte Fabrikeurs van hunne Majesteiten” Meincke & Pieter MeijerDRIE GENERATIES SMID te AMSTERDAM BOLWERK OSDORP No 76 & LAREN (Zevenend/Eemnesserweg)
Johan Casper Hendrik Meijer 1771 - †?
Johan George Meijer 1806 - †?
Carel Hendrik Meijer 1845 - †1892


IV - De Musick’s Monument CORONA projecten


The Stichting Musick’s Monument produces Historical Art Productions. Pictures, music and text are integrated: You will hear music from the same period and the same area of origin as the visual materials; these are supplemented with explanatory text. From this combination evolves something like a Gesamtkunstwerk (a total work of art), a complete new way of digital art presentation.


Schermafbeelding 2021-08-01 om 21.09.18
KvK: 41211992 AANGEMERKT DOOR DE BELASTINGDIENST NL ALS ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING Omzetbelastingnummer 8026.25.769.B.01
ANBI-2022
ANBI-2021
ANBI-2020
ANBI-2019
ANBI-2018
ANBI-2017
ANBI-2016
ANBI-2015

De Stichting Musick’s Monument maakt historische muziekvideo’s, waarbij de muziek, de kostuums, de muziekinstrumenten en de achtergrond één geheel vormen. Daarbij wordt er een verklarende tekst toegevoegd op de website, zie: musicksmonument.com of musicksmonument.nl Zo ontstaat een soort Gesamtkunstwerk, een compleet nieuwe manier van digitale kunst presentatie. De toeschouwer wordt als het ware meegenomen naar de tijd en de sfeer van het betreffende onderwerp. In deze producties staat de muziek centraal, zonder gesproken teksten.