Multimedia Art Productions


VIDEO: Lieffd' int secreet

Album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant - pdf download
1598-1600
Den Haag KB: 135 K 36


Engelsche fortuin / Lieffd' int secreet (Love in secret)

During the Golden Age of the Netherlands, all sorts of song texts were sung to the mournful English ballad tune "Fortune my foe." One example is "Love in secret", about the hidden love of a young man who has gone pale as a sheet with infatuation. Now and then his beloved makes eyes at him, but for one reason or another he dares not declare himself to her. So he asks Venus's doves to carry this song to his girl.

Zur traurigen englischen ballad tune 'Fortune my foe' wurden in den Niederlanden im Goldenen Jahrhundert allerlei Liedtexte gesungen. 'int secreet' zum Beispiel: Uber die geheime Liebe eines Jungen, der ganz blass ist vor Liebe. So hin und wieder blickt seine Angebetete ihn wohl verstohlen an, aber aus irgendwelchen Gründen wagt er es nicht, ihr seine Liebe zu erklären. Er bittet deshalb die Tauben der Venus, dieses Lied seinem Mädchen zu überbringen.Lieffd' int secreet
stemme: denghelsche fortuijn

Lieffd' int secreet
Myn jonck hert krencken doet
Sonder s'lieffs weet
Ick veel oock dencken moet.
Hoe ick my schick,
My compt te vooren staech
Lieffde die ick
Tot d'uytvercooren draech.

Haer oochskens claer
My somptyts schencken goet
Een seer eerbaer
Loncxken en wencxken zoet,
Dewelck myn hert
Int alderdiepste prickt
Ende met smert
Ontroert ende verschrickt.

Compt duyffkens hier,
Die Venus coetse treckt,
Neempt dit pampier
En brenght het wel perfeckt
De jonckvrouw aen,
Die zoo veel deuchden heeft
Als een persoon,
Die op der eerden leeft.

Tekst uit: Album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant (1598-1600)
acvg-800x591

Album amicorum van Aefgen Claesdochter van Giblant
1598-1600
Den Haag KB: 135 K 36
f10r
Willem Kuiper, naar bron, diplomatisch.
VIDEO: Een Schoonen brant

Een schoonen brant / sticht schoonheyt in myn hert
een eedel bant / der eerbaerheyt verwerdt
my in den strick der minnen / waer door ick voel van binnen
een onghewoone smert

Aldus onvry / lyd ick door lieft onrust
in slaeuerny / vliedt ick des vryheyts lust
in treuren moet ick leuen / den strick is my beneuen
het vier wert niet geblust

Hoe salt gemoet ontdecken shertsen pyn
want [h]eusche groet sal haer gedachten zyn
die schoon is ryck van stamme compt wt der minnen vlamme
door dit swaer peinsen myn

Niet dat haer cracht die liefd in my verliest
vrees van veracht t'ontsteken thert bevriest
op dat als d'onbedachte die groot is van geslachte
myn jongher hert belieft

Des hemels heer can dees princesse jent
ist syn begeer my schencken t'een present
wilt doch dees machtich prince bidden so is myn winsche
dat hy blust myn torment

finus

IMG_2215