Multimedia Art ProductionsVIDEO: Waerom vlucht ghy Millibe

Inventaris 1636-Codde/Arents

Codde research

Codde-CH. M. Dozy

Cotermans-1646


Het is riskant personen te identificeren aan de hand van prenten. Maar door archiefonderzoek en inventarissen van Hendrick Meurs en Judith Cotermans met de prenten uit het Rijksmuseum te combineren kan men andere personen identificeren die afgebeeld staan op het Codde schilderij van de Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien en op het schilderij van het National Gallery London.
Identificaties
Judith Cotermans is in eerder onderzoek verward met Maria Cotermans die vereeuwigd is op het schilderij van de National Gallery 1640. Daardoor zijn de echtgenoten Meurs en Teerlinck verwisseld en dan klopt de tijdlijn van de familie Cotermans ook niet meer: Meurs was al overleden in 1639 en had geen zoon maar een dochter genaamd Maria. Het lijkt me dan ook aannemelijk dat Cornelia Cotermans op het schilderij van het Rijksmuseum afgebeeld is. (Zie hieronder)

Hier ben ik bij toeval tegenaan gelopen in ons Codde project.
Ons project is gericht op Codde “
de dichter en luitspeler”.


CODDE heeft gedichten geschreven met verwijzingen naar een melodie en psalmen.
In 1636 is een inventaris gemaakt in het huis van Codde, derde huis vanaf de poort van het Leprozenhuys gelegen aan de Breestraat, naar aanleiding van een uit de hand gelopen drinkpartij van Codde met de schilder Jan van Rijn. Het eindresultaat van de drinkpartij is dat Codde ging scheiden van Marritgen Arent en het was dus de aanleiding voor het opstellen van de inventaris 1636Schermafbeelding 2020-09-30 om 11.55.39overzicht voor namen
Pieter Codde 1633 - Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste Wien
1* - Maria Thomasdr Cotermans, gedoopt 1 september 1605 Dordrecht
Begraven 11 september 1655

Ondertrouwd 6-12-1635 met
8* Abraham Jorisz Teerlinck

Info:

Abraham TEERLINGH, Vleeshouwer, gedoopt op 01 05 1615 te Dordrecht, overleden voor 07 03 1670 te Dordrecht.
Ondertrouwd (1) op 16 12 1635 te Dordrecht met Maria Thomasdr. COTERMANS, 30 jaar oud, gedoopt op 01 09 1605 te Dordrecht, begraven op 11 09 1655 te Dordrecht.

SAD: ona 20.81 fol. 76 [not. J Schoormans] vermeldt: Op húijden den 17-08-1637.
Compareerde etc., Abraham Teerlinck beenhacker als man ende voocht Maria Cotermans, Thomasdr., soo voor hem selve als procúratie hebbende van Henrick Meúrs als man ende voocht van Júdith Cotermans Thomasdr. etc., ende Cornelia Cotermans Thomasdr. J.D. geadsis. met Joris Teerlinck als haer gecosen voocht in desen. Ende verclaerden de voorsz: Comparanten in qúaliteijt als Erffgenamen van Zar. Thomas Jacobsz Cotermans hennen Vader ende Schoonvader respective, vercost te hebben ende vercoopen bij dese aen de eerbare Joff: Maria Cornelisdr. wed. wijlen Gijsbrecht van Scharlaecken etc., de coop accepteerde. Een geheel húijs ende erffve met alle sijnen Toebehooren etc., staende ende gelegen int Steechoversloot tússchen de húijsen van Macximiliaen Milanen aen d' eene ende den húijse van Anthonij Denijsz Colck aen de andere Zijde. Etc., voor welck voorn: húijs ende voorn: Joff: Maria Cornelisdr. belooft heeft te betaelen de somme van f 1900:0:0 etc.
w.g. J Joorisz teerlinck, Abraham teerlinck, cornelija cotermans.


I*Teerlinck Maria
Pieter Codde 1640 - National Gallery London

mauritshuis
Pieter Codde 1636 - Mauritshuis Den Haag3* Judith Cotermans, gedoopt 1 oktober 1608 Dordrecht
Begraven 23 augustus 1686 Dordrecht

Woonadres Meurs/Cotermans Keizersgracht 176


keizersgragt:Lelygragt suyderhoeckhuys
geplakt Keizersgracht 176

Keizersgracht 176

Schermafbeelding 2020-09-29 om 11.05.18

Inventaris van de goederen van Judith Cotermans weduwe van wijlen Mr. Hendrick Meurs in sijn leven schoolmr. binnen deser stede beschreven ende geinventariseert by mij Jan de Vos notaris ....ter presentie van den naerg. getuijgen ten versoecke ende bywesen van de voorn. Judith Cotermans mitsgaders Jan ende Mr. Barent Meurs ... naeste bloetverwanten van Maria Meurs naergelaten dochter van de voorn. Mr. Hendrick Meurs bij de voors. Judith Cotermans geprocreert ende sijn de selve goederen ten versoecke als vooren by Aeltge Claes ende Annitge Hendricks gesworen schatsers getaxeert ende gepriseert ...Postscript: Aldus geschreven ende geinventariseert ...den 27 octobris 1646

9* Henrick Meúrs
10* Jan Meúrs


Judith Kotermans


RP-P-1898-A-20630 kopie


Schermafbeelding 2020-09-29 om 11.10.44

conterf M:K

4* Cornelia Thomasdr Cotermans, gedoopt 1 maart 1613 Dordrecht
Overleden vóór 11 november 1681 (leeftijd-66 jaar) Dordrecht.
Getrouwd 21 maart 1638 met Willem Leendertsen de Voocht
Willem Leendertsen de Voocht gedoopt 1 maart 1613 Dordrecht.
Overleden vóór 1651
Getrouwd 14 januari 1652 te Dordrecht met Cornelis Gerritsen van der Mast
Overleden vóór 1681

Schermafbeelding 2020-09-29 om 12.48.27


SK-A-4844 kopie


Pieter Codde 1633 - Rijksmuseum Amsterdam

5*? Cornelis Gerritsen van der Mast
Overleden vóór 1651Schermafbeelding 2021-02-18 om 12.12.54


Kinderen uit het tweede huwelijk van Thomas Jacobsz Cotermans, geboren ca 1577 met Maijke Matthijssen op 10 oktober 1604
Maijke Matthijssen overleden vóór 26 juni 1626 en weduwe van Cornelis Jacobsen van Wesel van SonHet derde huwelijk van Thomas Jacobsz Cotermans, geboren ca 1577 met Janneke Pieters weduwe van Lens Harmansen van Eerloo, woont op den Rietdijck

Schermafbeelding 2020-09-27 om 14.10.07


Meurs is afgebeeld op Spilbergs Schuttersmaaltijd van de compagnie van Jan van de Poll uit 1650. Amsterdam Museum SA 7406.

In 1646 koopt Jan Meurs de drukkerij-uitgeverij De Liesveldsche Bijbel in de Warmoesstraat om er een logement van te maken dat in 1647 zijn deuren opent.
In 1661 nam Meurs zijn uithangbord mee naar een door hem gekochte huis, verderop in de Warmoesstraat (nr. 114A).
Daar begon hij een nieuwe Liesveldse Bijbel, die zou uitgroeien tot de voornaamste logementen van de stad.
In 1671 liet Jan Meurs, die zijn zieke lijf nog net op een stoel kon hijsen, zijn testament opmaken. Na zijn dood, in 1672, volgde zijn weduwe Judith Weijntjes uit Kampen hem op, tot ook zij, zes jaar later het leven liet.
Uit haar sterfhuisinventaris (1678) blijkt de indeling van de herberg, waarvan de logeervertrekken waren aangeduid met kleuren: de rode, groene, gele, witte, blauwe en paarse kamer. Daarnaast was er een eetzaal, hoge achterkamer, kleine en grote voorkamer, voorhuis, hangkamertje en nog een kleinere zaal. In een opkamertje stond een kleine bibliotheek met de nieuwe Bijbelvertaling, de handvesten en een stadsbeschrijving van Amsterdam, een boek over doopsgezinde martelaars en de werken van P.C. Hooft.
Jan Meurs regent van de Amsterdamse Schouwburg
11* Judith Weijntjes

Pieter_Jacobs_Codde_-_'Portrait_of_the_Family_Twent_in_an_Interior',_1633
Schermafbeelding 2020-10-10 om 15.06.02
Schermafbeelding 2020-10-10 om 14.17.27Schermafbeelding 2020-10-10 om 14.17.44

Schermafbeelding 2020-10-10 om 15.05.38
Schermafbeelding 2020-10-10 om 15.04.30Wien-Codde


Teerlinck Maria
Abraham Teerlingh & Maria Cotermans 1640 National Gallery


SK-A-2836 kopie
Abraham Teerlingh & Maria Cotermans 1642 Rijksmuseum


Schermafbeelding 2020-12-03 om 21.29.13

Schermafbeelding 2020-12-03 om 21.29.30
Schermafbeelding 2020-12-03 om 21.29.51


bristol

Abraham Teerlingh & Maria Cotermans - on the right - Bristol