Multimedia Art Productions

namen chicago-klein
1632 Pieter Codde

BRISTOL-KLEIN
1631 Pieter Codde


HENDRIK MEURS information
JAN MEURS information
JUDITH WEIJNTJES information
CORNELIA COTERMANS information
JOOST VAN DEN VONDEL information
PIETER CODDE’S HOUSE ANTHONIEBREESTRAAT information

VIDEO: Waerom vlucht ghy Millibe

Inventaris 1636-Codde/Arents

Codde research

Codde-CH. M. Dozy

Cotermans-1646


Namen wenen
PIETER CODDE 1633-Gemäldegalerie
Identificaties


  • Judith Cotermans 1 oktober 1608

  • VERMELDING van 17 augustus 1637

  • SAD: ona 20.81 fol. 76 [not. J Schoormans] vermeldt: Op húijden den 17-08-1637.

  • Compareerde etc., Abraham Teerlinck beenhacker als man ende voocht Maria Cotermans, Thomasdr., soo voor hem selve als procúratie hebbende van Henrick Meúrs als man ende voocht van Júdith Cotermans Thomasdr. etc., ende Cornelia Cotermans Thomasdr. J.D. geadsis. met Joris Teerlinck als haer gecosen voocht in desen. Ende verclaerden de voorsz: Comparanten in qúaliteijt als Erffgenamen van Zar. Thomas Jacobsz Cotermans hennen Vader ende Schoonvader respective, vercost te hebben ende vercoopen bij dese aen de eerbare Joff: Maria Cornelisdr. wed. wijlen Gijsbrecht van Scharlaecken etc., de coop accepteerde. Een geheel húijs ende erffve met alle sijnen Toebehooren etc., staende ende gelegen int Steechoversloot tússchen de húijsen van Macximiliaen Milanen aen d' eene ende den húijse van Anthonij Denijsz Colck aen de andere Zijde. Etc., voor welck voorn: húijs ende voorn: Joff: Maria Cornelisdr. belooft heeft te betaelen de somme van f 1900:0:0 etc.

  • w.g. J Joorisz teerlinck, Abraham teerlinck, cornelija cotermans.


  • VERMELDING van 23 augustus 1686

Een baer beijde Nieukerkckstraet voor Juijdick Kotermans

In 1639 zijn twee prenten gemaakt door Paulus Pontius (Paul Du Pont, 1603-1685), een beroemde Vlaamse graficus die o.a. werkte voor Rubens, Van Dijck, Velasquez. Tussen 1638 en 1639 schijnt hij tijdelijk in de Noordelijke Nederlanden te zijn geweest. Waarschijnlijk heeft hij in 1639 in Amsterdam o.a. twee prenten gemaakt. Eén van Hendrik Meurs (1603- 1639), schoolmeester en schoonschrijver, en één van diens vrouw, Judith Cotermans (1608-1686).
Op beide prenten staat:
P. Codden pinxit – P. Potius sculpit – J. Vondel compes.
Dat betekent dat het portret geschilderd is door Pieter Codde, de prent gegraveerd is door Paulus Pontius en te tekst van het onderstaande vers van Joost van den  Vondel is.Joost van den Vondel (17 November 1587 – 5 February 1679) was a Dutch poet, writer and playwright. He is considered the most prominent Dutch poet and playwright of the 17th century. His plays are the ones from that period that are still most frequently performed, and his epic Joannes de Boetgezant (1662), on the life of John the Baptist, has been called the greatest Dutch epic.
March 1597 and became a silk merchant on the Warmoesstraat 39.

Over het pand in de Warmoesstraat 39 waar zich de zakelijke en persoonlijke tragedie van de ‘prins der dichters’ en zijdehandelaar precies heeft afgespeeld, is nadien nog veel gesteggeld. Uit bewaard gebleven correspondentie en uit begrafenisbriefjes van familieleden weten we dat Vondel ruim een halve eeuw woonde in een pand in de Warmoesstraat waar ‘de Rechtvaerdige Trou’ uithing. Belastinggegevens uit 1648 wezen uit dat Vondel voor het huis Warmoestraat 110 huur betaalde. De veronderstelling dat Vondel daar zijn hele leven had gewoond, bleek echter later onjuist. In 1631, toen er een bijzondere oorlogsbelasting werd geheven, woonde Vondel in het pand dat ooit stond op de plaats van het huidige nummer 39. Dat is dus het oudst bekende adres en het is het meest waarschijnlijk dat zich daar het drama van Vondels ondergang als zijdehandelaar heeft voltrokken.

Joost van den Vondel woonachtig Warmoestraat 39 en 110 Jan Meurs woonachtig Warmoestraat 6 en 114A Later 112 tot 116

Joost van den Vondel
Vondel

Dutch Golden Age engraving of Judith Cotermans / Judith Kotermans the wife of the print dealer and calligrapher Hendrick Meurs Late 17th Century Copperplate Engraved by Paulus Pontius, after Pieter Codde, 1639 with a verse from Joost van den Vondel.  The Rijksmuseum holds a copy of this engraving. Text on Engraving below portrait


Hier leeft de wederga van Iudith Kotermans,   Die Meurs in ‘t harte straelt met vriendelycke voncken.   Zyn veder, ryck van geest, gaet weiden op dat loncken.   Als zy haer oogen luyckt, dan leeft hy zonder glans.
“Here is the woman Judith Cotermans who illuminates the heart of Henri Meurs with gentle sparks. His spirited quill feasts on her advances. When her gaze no longer falls on him, his life is without luster.”
situatie-1620

geplakt Keizersgracht 176
Keizersgracht 176

Inventaris van de goederen van Judith Cotermans weduwe van wijlen Mr. Hendrick Meurs in sijn leven schoolmr. binnen deser stede beschreven ende geinventariseert by mij Jan de Vos notaris ....ter presentie van den naerg. getuijgen ten versoecke ende bywesen van de voorn. Judith Cotermans mitsgaders Jan ende Mr. Barent Meurs ... naeste bloetverwanten van Maria Meurs naergelaten dochter van de voorn. Mr. Hendrick Meurs bij de voors. Judith Cotermans geprocreert ende sijn de selve goederen ten versoecke als vooren by Aeltge Claes ende Annitge Hendricks gesworen schatsers getaxeert ende gepriseert ...Postscript: Aldus geschreven ende geinventariseert ...den 27 octobris 1646
Hendrick Meurs, schoolmaster and calligrapher, was betrothed to Judith Cotermans in December 1634, at which time he was 30 years of age. She was from Dordrecht and was living there at the time. There is an extant letter from Hendrick Meurs to the engraver Jan van de Velde, dated 26 June 1632. Hendrick Meurs was a frequent buyer at Orphan Chamber auctions. Jan and Barent Meurs were cited in the INTRO as the closest blood relatives of Maria Meurs, the daughter of Hendrick Meurs. Jan Meurs may be identical with the director of the Schouwburg named Jean Meures (1604-1672), his wife Judith Weijntjes. All are relatives of Arent Meurs.


NOTG00445000136 kopie

NOTG00445000137 kopie

NOTG00445000138 kopie

NOTG00445000139 kopie

NOTG00445000140 kopie

NOTG00445000141 kopie 2

NOTG00445000142 kopie


KLAB02459000183 kopie


KLAB02459000184 kopie


CORNELIA-LEENDERTSEN
Paula Bär-Giese Hans Meijer